Civil szevezetek

Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület községünk egyik legnagyobb múltra visszatekintő civil szerveződése, mely szerveződés 1899. évben indult útjára a még egyesülés előtti településeken, úgymint Szentlőrinczen, Táplánfán és Szentkereszten. Ezen tűzoltó közösségek célja már az első szerveződés idejében is az előforduló tűzesetek oltása, a személy és vagyonbiztonság elősegítése, a bajba jutottak megsegítése volt. Tagja lehetett az, aki feddhetetlen erkölcsű, 18. életévét betöltött honpolgárként azonosulni tudott a szerveződés főbb célkitűzéseivel. Teljes tagsága magában foglalta az alapító, a pártoló és a működő tagsághoz kötődő tagok összességét, az egyesület elnöki posztját pedig ezen időkben ifj. Gróf Széchenyi Jenő szentlőrinczi földbirtokos töltötte be. A dokumentált (mai értelemben véve a szervezet „bejegyzését” jelentő) első megalakulás pedig 1925. évben ment végbe, Gyöngyösszentkereszten 40 fővel, Táplánfán 32 fővel alakultak meg az első önkéntes tűzoltó egyesületek.

Az egyesület működése a rendelkezésünkre álló ismeretek szerint ezt követően viszonylag folyamatos volt, tarkítva azonban működési nehézségekkel, valamint ebből következő működési szünetekkel.

A napjainkban működő tűzoltó egyesület is egy ilyen – aktív működés tekintetében – „alvó” állapotot követően szerveződött újjá 2007. év során. Ezen sorsdöntő évben két lehetőség állt tűzoltó egyesületünk előtt: vagy megszűnik, vagy gyökeres változásokat visz véghez és újjászerveződik. A döntési kényszer felébresztette a tenni akarást a meglévő és újonnan csatlakozó tagságban, valamint az újjászerveződő vezetésben egyaránt, melynek köszönhetően az egyesület új alapokra helyezve működését, teljes megújuláson ment keresztül. Ezen időben újult meg a község tűzoltó szerháza, került sor jármű beszerzésére, a tagság körében pedig tűzoltó versenycsapatok szerveződtek, melyek mind térségi, mind pedig megyei szinten egyaránt előkelő eredményeket értek el. Mindeközben folyamatosan bővült az egyesület tulajdonában lévő tűzoltás során alkalmazható védőeszközök, szakfelszerelések köre, és helyeződött át a hangsúly egyre inkább a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység végzésére való alkalmasság feltételeinek megteremtésére. Ezen feltételeknek része, hogy a szükséges eszközök mellett rendelkezésre álljon olyan tagság, akik a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzéséhez szükséges tűzoltói ismeretek birtokában vannak. Ezen képességek megszerzése céljából először 2010. évben egyesületünk aktív tagsága tűzoltó alaptanfolyamot végzett, mely tanfolyamot a következő években újabbak követték az új tagok részére. Az tűzoltói alaptanfolyami ismereteket aztán újabb képzések követték, melyek már a speciális eszközök kezelésére irányultak. A tagság szakismereteinek szinten tartását rendszeres időközönként tartott szakmai képzések, gyakorlatok biztosítják.

A tűzoltó szakirányú képesítések megszerzésével és a folyamatosan bővülő felszerelés állománnyal tűzoltó egyesületünk alkalmassá vált a jogszabályi keretekben rögzített feltételek szerinti tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végezni, melynek révén 2012. évben együttműködési megállapodást kötöttünk a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. Ettől kezdve a Táplánszentkereszt község területén bekövetkező tűzoltói beavatkozást igénylő veszélyhelyzeteket egyesületünk a szombathelyi hivatásos tűzoltó egységekkel közösen számolja fel. Kisebb műszaki mentési tevékenységeket (elsődlegesen vihar,- és vízkár elhárítást) jellemzően önállóan végzünk községünk területén, mindemellett több esetben tudtunk segítséget nyújtani Táplánszentkereszt területén kívül is, amikor más települést, vagy várost ért jelentős elemi csapás.

Egyesületünk a tényleges mentő tűzvédelmi tevékenységen túl tűzmegelőzéssel összefüggő tájékoztatási tevékenységet is végez, melynek keretében rendszeresen felhívásokat teszünk közzé a helyi írott sajtóban, továbbá a tűzoltói szemlélet csíráját próbáljuk elültetni a jövő fiataljaiban óvodai, iskolai rendezvények keretében.

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága alapító tagja a 2013. évben alakult Szombathelyi Járási Borostyánkő Mentőcsoportnak, melynek révén egyesületünk tagjai aktív részesei a járás területén esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetek polgári védelmi kezelésének. A mentőcsoport összetételéből és technikai felszereltségéből adódóan képes speciális feladatok ellátására, úgymint tűzesetek, műszaki mentések felszámolására, a lakosság ellátására, kitelepítésére, befogadóhely kialakítására, vízről és vízből mentési, valamint magasból és mélyből mentési feladatok ellátására, árvízi és villámárvízi védekezésre egyaránt.

Tűzoltó egyesületünk jelenleg és a továbbiakban is abban a szemléletben kíván működni, hogy folyamatos fejlesztések, szakmai képzések révén minél magasabb szinten legyen képes ellátni önként vállalt feladatait, hisz meggyőződésünk, hogy tevékenységünk fontos és nemes célt szolgál!

 

A Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetése és tagsága.

Adószám: 18888661-1-18

Bankszámla-szám: 14100172-82313249-01000005

Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 6.
E-mail: taplanszentkereszt.ote@gmail.com

Galéria: