Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás

Gyanógeregye,  Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Táplánszentkereszt és Vasszilvágy Községek Önkormányzatai jogi személyiségű társulás az általa fenntartott Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó elnevezésű intézménye utján  a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít. A társulás a személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítása érdekében szociális, család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet.

A szolgálat működésének célja, hogy az ellátási területén élő lakosok igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítson ki, amelyben stratégiai tervezéssel megalapozott és szükséges fejlesztéseket, hiányzó ellátásokat biztosít.

Alapvető célja a meglévő szolgáltatások minőségének megtartása, illetve azokat lehetőség szerinti továbbfejlesztése. Célként megfogalmazódik egy olyan szociális szolgáltató rendszer, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll, a számára nyújtott szolgáltatások által minden szociális szükséglet kielégítése. Az összehangolt, együttműködésen alapuló munkával eredményesebbé, rugalmasabbá, ember központúbbá szervezett szolgáltatások által.

 

Feladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti alapszolgáltatások nyújtása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a területi védőnői ellátásról 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által meghatározottak szerinti szakmai tartalommal. Biztosítja az egyes szolgáltatások közötti koordinációt. Tájékoztatást nyújt az ellátási területen élőknek a településen működő szociális intézményi ellátásokról.

A biztosított alapszolgáltatások:

  • étkeztetés,
  • házi segítségnyújtás,
  • család-és gyermekjóléti szolgáltatás
  • védőnői szolgáltatás

Az alapszolgáltatást nyújtó egységek egymás mellett összehangoltan, komplex szolgáltatást nyújtva működnek. A szervezeti egységek munkáját a mentálhigiéniés szakember hangolja össze.

Az együttműködés és ésszerű munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális helyzetének, korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás biztosítását, a különböző ellátási formákban.

 

Ellátási terület:

 Gyanógeregye, Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Táplánszentkereszt és Vasszilvágy községek közigazgatási területe, kivéve a védőnői szolgálatot, mely kizárólag Táplánszentkereszt község közigazgatási területére nyújt szolgáltatást.

A szolgálat működésének célja, hogy az ellátási területén élő lakosok igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítson ki, amelyben stratégiai tervezéssel megalapozott és szükséges fejlesztéseket, hiányzó ellátásokat biztosít.

Alapvető célja a meglévő szolgáltatások minőségének megtartása, illetve azokat lehetőség szerinti továbbfejlesztése. Célként megfogalmazódik egy olyan szociális szolgáltató rendszer, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll, a számára nyújtott szolgáltatások által minden szociális szükséglet kielégítése. Az összehangolt, együttműködésen alapuló munkával eredményesebbé, rugalmasabbá, ember központúbbá szervezett szolgáltatások által.

 

 

Alapadatok:

Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Széll Kálmán utca 11.
Telefon: +36 (94) 783-946, +36 (94) 783-945