Gépjárműadó

Adókötelezettség terheli a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű – hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerinti – üzembentartóját, illetve ennek hiányában tulajdonosát.

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Előfordulhat, hogy a nyilvántartásban a teljesítmény kizárólag lóerőben szerepel, ebben az esetben azt kell 1,36-tal osztani.

2010. január 1-től az adó mértéke, a gépjármű korától függően 140 és 345 forint között mozog.

  • a gyártási évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

Az adófizetési kötelezettség használt gépjármű esetében a vásárlást követő év, új jármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik.

A gépjárműadót az adóhatóság hatósági adatszolgáltatás alapján állapítja meg kivetéssel.

Az adózónak közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelenteni:

  • ha az adófizetési kötelezettsége szünetel (pl. a járművet eltulajdonították)
  • ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg.

2007. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője – tulajdonában lévő 1 személygépkocsi mentes az adó alól. Azonban, ha a fenti feltétel fennáll, az adóalany akkor is csak abban az esetben mentesül az adó megfizetése alól, ha gépjárművének teljesítménye nem éri el 100 kilowattot, továbbá az nem személytaxiként üzemel.

2011. január 1-jétől az üzembentartó is mentesül a gépjárműadó alól, ha ő a súlyos mozgáskorlátozott. Ugyanezen időponttól az adómentesség 13.000,- Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni.

Az adóztatási feladatokat magánszemély adóalany esetében a személyi adat-és lakcímnyilvántartásba bejegyzett, jogi személy adóalany (ide értve az egyéni vállalkozót is) esetében a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett cím szerinti önkormányzati adóhatóság látja el.

Az ügyintéző a fizetendő adóról határozatot küld. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A befizetési csekket a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal kézbesíti, illetve a hivatalban kérhető.

Az adó befizetése átutalással is teljesíthető.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek kizárólag a közlekedési hatóságnál (Okmányiroda) kell bejelenteni. A nyilvántartás esetleges pontatlanságai a Polgármesteri Hivatalban nem korrigálhatók, így az ilyen esetekben közvetlenül az Okmányirodához kell fordulni.

  Gépjárműadó beszedési számla: 10918001-00000073-74060126