Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és Táplánszentkereszt Polgármesteri Hivatala elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata során.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Táplánszentkerszt Polgármesteri Hivatala a www.taplanszentkereszt.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Táplánszentkereszt Község Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
Képviselője: Családi Anita jegyző
Székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi utca 1.
Weboldal címe: www.taplanszentkereszt.hu

3. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve: Keringer Zsolt
E-mail címe: jegyzo@taplanszentkereszt.hu
Telefonszáma: +36 94 577-048

4. Táplánszentkereszt Portál adatkezelései

Az Önkormányzat és a Hivatal a www.taplanszentkereszt.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembe vételével jár el.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatokat a Hivatal által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra, ehhez a Hivatal semmilyen más szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Hivatal fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Hivatal naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Az Adatkezelő az Ügyfél számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén helyez el.

6. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

  • tájékoztatás kéréséhez való jog
  • helyesbítéshez való jog
  • törléshez való jog
  • zároláshoz való jog
  • tiltakozáshoz való jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja:
Az érintett természetes személy írásban (a Hivatal címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat a Hivatal felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszáma: +36 1 391-1400
fax száma: +36 1 391-1410
honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Szombathelyi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.