Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával szolgálja a germek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A Gyermekjóléti Szolgálat működési területe: Táplánszentkereszt község közigazgatási területe.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai

I. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

1) A Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységi körében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

- tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást.
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi
- támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát. Szabadidős programokat szervez.


2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszert működtet.
- feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezek megoldására javaslatot készít.
- a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése.

3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat.
- elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
szükség esetén egészségügyi, szociális (különösen családsegítő szolgáltatást), valamint hatósági beavatkozást kezdeményez.
- szükség esetén javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.

4) Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

- családgondozással elősegíti a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtését, javítását, a szülő és gyermek közti kapcsolat helyreállítását.
- elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
utógondozás biztosításával segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését.

5) Mindezeken túl

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.
Felkérésre környezettanulmányt készít.
Segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.

Felkérésre vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Kezdeményezi új ellátások bevezetését a települési önkormányzatnál.
Szabadidős tevékenységeket szervez.
Szervezi a helyettes szülői hálózatot, működteti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztat, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
Gyermekjogi képviselő munkájához helyiséget biztosít.

A Szolgálat a családgondozói tevékenységét a családdal, a gyermekkel közösen elkészített és írásban rögzített gondozási-nevelési terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi.

II. Az ellátás tartama, feltételei:

Az ellátások igénybevétele általában önkéntes.
Ha azonban a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor törvény rendeli el az ellátás kötelező igénybevételét (Gyv. tv. 31. § (2))
Kötelező igénybevétel esetén az ellátást csak határozat szüntetheti meg.

Alapadatok:

Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Széll Kálmán utca 4.
Telefon: +36 (94) 783-946
Vezető: Tőke Monika